Amsera cyhoeddedig: 07 Chwefror 2012

Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2012 - "Dysgu am y byd digidol gyda’n gilydd yn ddiogel!"

Cynhelir y Diwrnod heddiw ddydd Mawrth 7 Chwefror 2012.  Ei nod yw cadw pobl yn ddiogel wrth iddyn nhw ddefnyddio technolegau ar-lein a ‘dysgu am y byd digidol gyda’n gilydd yn ddiogel.’  Gan fod nifer cynyddol ohonom yn defnyddio dyfeisiau llaw fel smartffôn i ddefnyddio’r Rhyngrwyd, mae’r ffocws bellach hefyd ar dechnolegau symudol. 

Yn y gorffennol, mae’r ymgyrch wedi bod yn targedu pobl ifanc ond mae’r neges hon yn berthnasol i bob un ohonom beth bynnag ein hoedran.  Yn y blynyddoedd diwethaf, mae cynnydd mawr wedi bod mewn safleoedd rhwydweithio cymdeithasol ac mae rhieni yn fwy awyddus nag erioed i sicrhau bod eu plant yn ddiogel ar-lein.  Felly eleni, byddwn yn trafod: ‘cysylltu cenedlaethau ac addysgu’n gilydd’.  Mae gan bob un ohonom ran i’w chwarae o ran rhannu gwybodaeth a gofyn am gyngor os oes gennym unrhyw bryderon.

Gwyliwch y fideo Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel isod:


Heddiw, mae llawer yn cael ei ddweud ar-lein ac yn y wasg am gadw’n ddiogel ar-lein.  Dyma grynhoad i chi:

Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel
Trefnir y digwyddiad blynyddol hwn gan Insafe i annog pobl, yn enwedig plant a phobl ifanc, i fod yn fwy gofalus a chyfrifol wrth ddefnyddio technolegau ar-lein a ffonau symudol.  Cynhelir y digwyddiad ym mis Chwefror.
http://www.saferinternet.org/web/guest/safer-internet-day

Canolfan Genedlaethol Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel
Yma, cewch y cyngor diweddaraf ar sut i ddefnyddio’r rhyngrwyd a thechnolegau newydd yn fwy diogel ac yn fwy cyfrifol.  Hefyd, mae yma amrywiaeth o adnoddau ymarferol, newyddion a digwyddiadau sy’n canolbwyntio ar ddefnyddio’r rhyngrwyd a thechnolegau newydd yn ddiogel ac yn gyfrifol.
http://www.saferinternet.org.uk/


Rhaglen Radio ‘Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel’ - yn Fyw ar-lein
Am yr ail flwyddyn yn olynol, bydd Canolfan Genedlaethol Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yn cyflwyno rhaglen radio ‘Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel’ yn Fyw ar-lein.  Bydd y rhaglen radio faith hon yn cael ei darlledu’n rhyngwladol a bydd ar yr awyr rhwng 9am a 9pm.  Bydd yn gyfle i wrandawyr gymryd rhan lawn yn y diwrnod a defnyddio neges destun, e-bost, Skype neu’r ffôn i ofyn cwestiynau i banel o arbenigwyr o bedwar ban byd.  
http://www.saferinternet.org.uk/safer-internet-day/safer-internet-day-radio-programme

Canllaw Ar-lein Thinkuknow CEOP i Rieni a Gofalwyr am y Rhyngrwyd
Mae’r rhyngrwyd wedi newid bywyd pob un ohonom, yn enwedig bywydau ein plant.  Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i rieni a gofalwyr gadw llygad barcud ar unrhyw ddatblygiadau newydd.  I lawer ohonom, mae hyn yn gallu bod yn waith caled.  Mae’n anodd cadw i fyny â’r hyn y mae plant yn ei wneud ar-lein.  A yw’r hyn y maent yn ei wneud yn ddiogel?  Efallai yr hoffech chi gymryd mwy o ran yn ei bywydau ar-lein a’u cadw’n ddiogel ar-lein hefyd.  Nod y safle hwn yw eich helpu i gymryd mwy o ran ym mywyd ar-lein eich plentyn. 
https://www.thinkuknow.co.uk/parents/?id=&epslanguage=en-GB

BBC Share Take Care 
Mae ymgyrch Share Take Care yn rhan o ymroddiad y BBC i lythrennedd yn y cyfryngau a chadw pobl ifanc yn ddiogel ar-lein.  Mae’r BBC yn gweithio mewn partneriaeth â Chanolfan Genedlaethol Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Ddiogel i gefnogi’r Diwrnod a nod yr ymgyrch yw codi ymwybyddiaeth ynghylch diogelu eich enw da ar-lein. 
http://www.bbc.co.uk/webwise/guides/parents-film

Erlid Bwlis y Rhyngrwyd
Mae bwlio ar-lein yn broblem ddifrifol ac mae nifer yr achosion yn cynyddu.  Mae math newydd o ‘droliau’ yn aflonyddu ac yn ymosod ar unigolion ar wefannau rhwydweithio cymdeithasol.  Maent yn ymosod ar bawb o enwogion y byd teledu i blant yn eu harddegau sy’n galaru.  Mae Declan Lawn yn cwrdd â Cher Lloyd, seren y sioe deledu X-Factor, sy’n dweud sut mae ymosodiadau seibr yn dinistrio ei bywyd ac mae hi’n tynnu sylw at arolwg newydd sy’n datgelu bod un o bob 13 o bobl ifanc yn cael eu bwlio ar-lein yn barhaus.  Daw Panorama o hyd i rai o’r bwlïod gan ofyn iddynt beth arall allwn ni ei wneud i roi stop arnynt.
BBC Panorama: http://www.bbc.co.uk/programmes/b01c00y3

Yr NSPCC yn rhybuddio nad oes digon yn cael ei wneud i daclo seibrfwlio
Yn ôl yr NSPCC, nid oes digon yn cael ei wneud i daclo seibrfwlio.  Dywed elusen plant mwyaf y Deyrnas Unedig bod gwell ymwybyddiaeth wedi helpu i fynd i’r afael â'r broblem.
BBC Newsbeat: http://www.bbc.co.uk/newsbeat/16915104>

Taith plentyn o Glwb Penguin i Facebook
Mae cadw’n ddiogel ar-lein yn gallu bod yn ddigon cymhleth i oedolion.  Faint ohonoch chi sydd wedi clicio ar sbam neu wedi lawrlwytho feirws i’ch cyfrifiadur yn ddamweiniol?  Gallwch ddychmygu felly'r benbleth y mae’n achosi i blentyn.
BBC News: http://www.bbc.co.uk/news/technology-16836318

A yw’r rhyngrwyd wedi difetha eich bywyd?
Mae ymchwil newydd gan 5live a Radio 1 yn dangos bod bron i hanner y bobl ifanc a gafodd eu cyfweld yn adnabod rhywun sy’n edifar eu bod wedi rhannu lluniau neu sylwadau ar-lein.
Mae’r arolwg, ar gyfer Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel, hefyd yn awgrymu bod traean o bobl ifanc yn eu harddegau wedi rhannu gormod o wybodaeth ar-lein a’u bod o’r herwydd wedi niweidio eu henw da.
BBC Radio 5 Live: http://www.bbc.co.uk/5live/connect/

Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel: Rhybudd i rieni gan riant a ddefnyddiodd feddalwedd ysbïo
Mae tad a ddefnyddiodd feddalwedd i ysbïo ar ei ferch sy’n ei harddegau a darganfod ei bod yn cael perthynas rywiol â hyfforddwr hoci ia 38 oed wedi rhybuddio rhieni eraill i fod yn wyliadwrus
BBC News: http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-berkshire-16911260

Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel: TalkTalk yn cynnig meddalwedd monitro’r rhyngrwyd i rieni
Bydd TalkTalk y darparydd gwasanaeth rhyngrwyd, yn cynnig meddalwedd monitro i gwsmeriaid band eang newydd sy’n awyddus i ddiogelu eu plant rhag cynnwys niweidiol ar y we.   

The Telegraph: http://www.telegraph.co.uk/technology/broadband/9057049/Safer-Internet-Day-TalkTalk-to-force-parents-to-make-active-choice-on-web-controls.html
 

Partneriaid e-Drosedd Cymru

Heddlu Dyfed Powys
Heddlu Gwent
Heddlu Gogledd Cymru
Heddlu De Cymru
Airbus Defence & Space
Ffederasiwn Busnesau Bach
KPMG
Taito
Prifysgol Cymru, Casnewydd